Pacific Institute Insights

Áóðÿòèÿ. Ðåêà Æîìáîëîê. River in the Eastern Sayan Mountains

View on Zhombolok – small river in Eastern Sayan Mountains. Siberia, Russia.
Æîìáîëîê – ðåêà â Áóðÿòèè, ëåâûé ïðèòîê Îêè Ñàÿíñêîé. Ðåêà ïîïóëÿðíà ó òóðèñòîâ-âîäíèêîâ – íà íåé åñòü íåñêîëüêî ïîðîãîâ 5 êàòåãîðèè ñëîæíîñòè.

Leave a Reply